www.5633361.com:2018年2月2日华南地区汽油柴油市场动态

www.5633361.com:2018年2月2日华南地区汽油柴油市场动态

2018-02-02 14:27:47

  广州市场,原油收盘大幅上涨,区内汽柴油行情波动甚微,业者鲜有入市操作意向,市场交投气氛不佳。中石化:国五0#柴油6150元/吨;国五92#汽油7700元/吨;国五95#汽油7900元/吨。普柴6100元/吨,车柴大单6050元/吨。中石油:国五0#柴油6250元/吨;国五92#汽油7600元/吨;国五95#汽油7800元。成交均可惠。中海油:国五0#柴油6200元/吨;国五92#汽油7550元/吨;国五95#汽油7800元/吨。成交均可惠。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油7470元/吨,6.66元/升;国五92#汽油9033元/吨,7.05元/升;国五95#汽油9562元/吨,7.64元/升。
  中山市场,原油收盘大幅上涨,区内汽柴油市场行情稳中有涨,个别主营单位价格小幅上调,业者观望心态不减,成交气氛不佳。中石化:国五0#柴油6200元/吨;国五92#汽油7650元/吨;国五95#汽油7900元/吨。中石油:国五0#柴油6250元/吨;国五92#汽油7600元/吨;国五95#汽油7800元/吨。成交均可惠。社会单位:国五0#柴油5750元/吨;国五92#汽油7150元/吨。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油7470元/吨,6.66元/升;国五92#汽油9033元/吨,7.05元/升;国五95#汽油9562元/吨,7.64元/升。
  茂名市场,原油收盘大幅上涨,区内汽柴行情以稳为主,业者场外消库观望居多,市场成交气氛不佳。中石化:国五0#柴油6300元/吨;国五92#汽油7650元/吨;国五95#汽油7850元/吨。大单可优惠。中石油:国五0#柴油6250元/吨;国五92#汽油7600元/吨;国五95#汽油7800元/吨。实际成交可惠。社会单位:国五0#柴油5700元/吨,国五92#汽油7100元/升。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油7470元/吨,6.66元/升;国五92#汽油9033元/吨,7.05元/升;国五95#汽油9562元/吨,7.64元/升。
  海南市场,原油收盘大幅上涨,区内汽柴油行情基本稳定,主营单位价格持稳,业者场外消库观望为主,市场交投气氛不佳。中石化:国五0#柴油7255元/吨;国五92#汽油8050元/吨;国五95#汽油8350元/吨。中石油:国五0#柴油7205元/吨;国五92#汽油8000元/吨;国五95#汽油8300元/吨。成交可优惠50元/吨左右。社会单位:国五0#柴油7000元/吨;国五92#汽油7750元/吨;国五95#汽油无报价。批发价限价/零售价:国五0#柴油7500元/吨,6.74元/升;国五92#汽油9067元/吨,8.15元/升;国五95#汽油9599元/吨,8.65元/升。优惠0.05元/升。

上一篇:www.5633361.com:1月31日欧元机构观点汇总(亚市)
下一篇:www.5633361.com:非农报告引发"血案" 美股暴跌黄金遭重创


潇湘晨报网| 世界浙商网| www.Lexitech-intL.com| www.zjdhfc.com| www.suzukigz.com| 新锦江官网| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| 果博东方官网| www.5633361.com| www.168333666.com| www.yd8010.com| 云鼎国际娱乐| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐开户| www.yd8010.com| 云鼎娱乐官网| 云鼎娱乐注册| www.yd8010.com| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐城| www.yd8010.com| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐开户| 云鼎娱乐注册| 云鼎国际娱乐| www.yd8010.com| www.2010yh.com| 玉和娱乐| 玉和娱乐开户| 玉和娱乐官网| 云鼎娱乐城| www.2010yh.com| www.123123yh.com| www.justoa68.com| 新锦江| 新锦江开户| 新锦江官网| www.justoa69.com| 新锦江| 新锦江开户| 新锦江官网| www.justoa70.com| 新锦江| 新锦江开户| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.166861.com| www.168333888.com|
在线客服